Практичне заняття 2.

Тема 1. Предмет та метод судової бухгалтерії. Предмет та метод бухгалтерського обліку.

Практичне заняття 1

Об’єкти бухгалтерського обліку, їх класифікація

Задача 1. Завод машинобудування на 1 січня 20__року має наступні господарські засоби та джерела їх формування:

Таблиця 1

№№ з/п Господарські засоби та джерела їх формування Сума, грн.
Основні засоби 41 000
Знос основних засобів 31 230
Довгострокові фінансові інвестиції 15 140
Товари 1 120
Нематеріальні активи
Знос нематеріальних активів
Виробничі запаси 15 978
Готова продукція
Поточні фінансові інвестиції 40 000
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Грошові кошти у національній валюті 25 000
Незавершене виробництво 1 000
Грошові кошти у іноземній валюті 5 550
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал 85 052
Резервний капітал
Короткостроковий кредит банку 10 000
Нерозподілений прибуток звітного року
Поточна кредиторська заборгованість за товари Практичне заняття 2., роботи, послуги 1 500
Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці
Поточна заборгованість з одержаних авансів
Векселі видані
Грошові кошти в національній валюті в касі підприємства
Товарний знак
Поточна заборгованість по розрахунках із бюджетом

Необхідно:

  1. Згрупувати економічно однорідні господарські засоби за їх составом та функціональною роллю у процесі виробництва, джерела їх формування – по формам утворення.
  2. Скласти табл.. 2 і 3 на підставі даних, що приведені у табл.. 1.

Таблиця 2

Класифікація господарських засобів по їх составу і функціональної ролі

Господарські засоби Сума, грн..
1. Засоби у сфері виробництва Основні засоби (засоби труда) - будинки та споруди - капітальні витрати на поліпшення земель - земельні ділянки - машини та обладнання - транспортні засоби - інструменти Практичне заняття 2., прилади та інвентар - робоча і продуктивна худоба - багаторічні насадження - інші основні засоби Предмети труда: - сировина, основні матеріали, напівфабрикати - допоміжні матеріали - паливо - запасні дріботи - малоцінні та швидкозношувані предмети - напівфабрикати власного виробництва - незавершене виробництво 2. Засоби у сфері обігу: Продукти труда - готова продукція у коморі - товари відвантажені Грошові засоби: - поточний рахунок у банку в національній валюті - поточний рахунок у банку в іноземній валюті - каса - акредитив - векселі одержані - інші грошові засоби Засоби у розрахунках: - розрахунки з покупцями та замовниками - розрахунки з підзвітними особами - інші дебітори 3. Відвернені засоби: - відрахування у бюджет від прибутку - відрахування у фонди економічного стимулювання - інші відвернені засоби.

Таблиця 3

Класифікація джерел Практичне заняття 2. формування господарських засобів

Джерела формування господарських засобів Сума, грн..
1. Джерела власних засобів - власний капітал - статутний капітал - пайовий капітал - прибуток - додатковийкапітал Джерела засобів цільового призначення та резерви: - спеціальні фонди - цільове фінансування - резерв на покриття наступних витрат та платежів - резервний фонд 2. Джерела позикових засобів Довгострокові зобов’язання: - довгострокові кредити банку - довгострокові фінансові зобов’язання - відстрочені податкові зобов’язання Поточні зобов’язання: - розрахунки з оплати праці - розрахунки по соціальному страхуванню - розрахунки по платежам у бюджет - розрахунки з постачальниками та підрядниками - векселі видані - інші

Задача 2. По наведеним у таблиці 4 господарським засобам та джерелам їх формування ТзОВ “Явір” призвести класифікацію ресурсів по їх составу, функціональній ролі Практичне заняття 2. у процесі виробництва, джерел їх формування – по формам утворення.Необхідно: Наведені дані об’єднати у групи і відобразити у табл. 2 і 3.

Таблиця 4

№№ зп Господарські засоби та джерела їх формування Сума, грн.
1 2 3
Будинок підприємства
Обчислювальна техніка
Готівка у касі в національній валюті
Заборгованість постачальникам за матеріали
Офісна мебель
Тара
Прибуток
Будинок крамниці
Паливо
Верстат токарний
Верстат копіювально-фрезерний
Заборгованість робітникам по заробітній платі
Алюмінієвий лист
Запасні частини для ремонту обладнання
Верстат свердлильний
Мастильний матеріал
Спецодяг
Продукція, не закінчена виробництвом
Заборгованість органам соціального страхування
Господарський інвентар
Заборгованість банку по позиці
Заборгованість різних підприємств
Статутний капітал
Заборгованість податковим органам по податкам Практичне заняття 2. та іншим платежам
Обладнання різне
Заборгованість різним підприємствам
Векселі видані
Матеріали основні
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Поточний рахунок у національній валюті
Заборгованість підзвітних осіб
Заборгованість покупців за відвантажену продукцію
Відрахування у бюджет (різні) від прибутку
Забезпечення виплат персоналу
Готова продукція
Цільове фінансування
Поточний рахунок в іноземній валюті

Тема 2 “Бухгалтерський баланс, рахунки, подвійний запис”

Практичне заняття 2.


documentadezubx.html
documentadfabmf.html
documentadfaiwn.html
documentadfaqgv.html
documentadfaxrd.html
Документ Практичне заняття 2.